مهندس نوری نماینده قاره آسیا در تدوین بیانیه COP12


آنکارا – ايرنا - مهندس غلامرضا نوري قزلجه نماينده مجلس شوراي اسلامي در ميزگرد نمايندگان پارلمانها در دوازدهمين کنفرانس اعضاي معاهد کنوانسيون مقابله با بيابان زايي سازمان ملل متحد در آنکارا به تبيين عملکرد جمهوري اسلامي ايران در حفاظت از سرزمين و پيشنهادات کشورمان براي مبارزه موثر با اين چالش پرداخت.به گزارش خبرنگار ايرنا، وي با اشاره به اينکه جهان عاري از تخريب سرزمين به عنوان يکي از راهبردهاي توسعه پايدار پسا 2015 بر اهميت احياي اراضي در معرض تخريب و جلوگيري از تخريب از طريق توجه به معيشت پايدار جوامع تاکيد مي نمايد، گفت: جمهوري اسلامي ايران در نيم قرن گذشته براي حفاظت از سرزمين اقدامات گسترده اي را در چارچوب برنامه هاي حفاظت و توسعه عرصه هاي منابع طبيعي کشور انجام داده است که ماحصل آن علاوه بر حفظ خاک در حوزه هاي آبخيز بحراني کشور ، کنترل فرسايش بادي ، جلوگيري از هجوم ماسه هاي روان به شهرها و روستاهاي حواشي مناطق کويري، مديريت مراتع و تقويت تشکلهاي مردم نهاد و جوامع محلي ، ايجاد بيش از 2 ميليون هکتار جنگل در مناطق بياباني بوده است.
او گفت: در سنوات اخير فعاليتهاي چشمگيري در جهت اجراي مفاد کنوانسيون در ابعاد مختلف در کشور صورت گرفته که از آن جمله مي توان به تدوين سياست هاي ملي مقابله با بيابان زايي و درج مفاد کنوانسيون، در متن برنامه هاي توسعه کشور بويژه در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که اين رويکرد در تدوين برنامه ششم توسعه کشور نيز دنبال مي گردد، اشاره کرد.
مهندس نوري با اشاره به اقدامات انجام شده در سطوح مختلف سياستگزاري و برنامه ريزي نمايانگر عزم جمهوري اسلامي در تحقق اهداف مقابله با تخريب سرزمين، گفت: تدوين سياست هاي ملي مقابله با بيابان زايي، گسترش تحقيقات پيرامون گونه هاي مناسب و مقاوم به شوري و خشکي، اصلاح سياستهاي کشاورزي در مناطق خشک، ايجاد هماهنگي و تعامل بين نهاد هاي متولي کنوانسيونهاي تنوع زيستي، مقابله با بيابانزائي و تغييرات اقليمي، تدوين قوانين مرتبط با حفاظت از اراضي و ممانعت از تغيير بي رويه کاربري، تدوين قوانين و ضوابط مربوط به الزام انجام ارزيابي زيست محيطي دراجراي پروژه ها، تدوين ضوابط و استانداردهاي مرتبط با مديريت منابع در مناطق خشک، تدوين قوانين مرتبط با توسعه انرژي هاي نو و جايگزين، آماده سازي برنامه جامع سازگاري با خشکسالي، ايجاد سامانه بومي پايش بيابانزايي تخريب سرزمين و خشکسالي و تدوين قانون افزايش بهره وري کشاورزي و منابع طبيعي را جمله اين اقدامات توصيف کرد.
وي تصريح کرد: بررسي تاثير تغييرات آب و هوايي بر طبيعت و سيستم هاي انساني در تمام قاره ها و اقيانوس ها نشان مي دهد که هيچ کسي بر روي سياره زمين نمي تواند از تاثيرات آب و هوايي به دور باشد بر اساس گزارش ها، گرم شدن کره زمين سلامت جامعه و سلامت محصولات کشاورزي را در بسياري از مناطق بشدت تهديد خواهد کرد و موارد خشکي مانند آنچه که در روسيه ديده شده است، بيشتر خواهد شد. در مقايسه با صد سال پيش که وضعيت کاملا با امروز متفاوت بود، بايد در حال تغيير رفتار خود باشيم و تغيير چيزي است که تحت هر شرايط و در هر زماني ناگزير از آنيم. آنقدرها هم که فکر مي کنيم کار چالش برانگيز و مشکلي نيست.
نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: يکي از راه حلها براي مقابله با تغييرات آب وهوايي وانطباق با آن که ميتواند مطرح باشد، ترميم زمينهاي تخريب شده است . زمين در معرض خطر است، تخريب زمين، کاهش در کيفيت و ظرفيت توليدي زمين و خاک با توجه به شرايط آب و هوايي، فعاليت هاي انساني از قبيل جنگل زدايي، کشاورزي ناپايدار و معدن کاري بسيار زياد، با سرعت به يکي از بزرگترين چالش هاي قرن 21 تبديل شده و اکنون دو ميليارد هکتار زمين در کره مسکون معادل منطقه اي بزرگ تر از امريکاي جنوبي در حال تخريب است، از اين مساحت 500 ميليون هکتار زمين هاي کشاورزي رها شده اند.
با جمعيت 9?5 ميلياردي جهان تا سال 2050، فرسايش زمين، فشار جمعيت و تغيير آب و هوا به طور فزاينده اي منابع طبيعي ما را فراتر از ظرفيت آن تحت فشار قرار مي دهد، گندم زارهاي موجود به ازاي هر فرد با تخريب متوسط و يا شديد در حال کاهش است، با از بين رفتن سالانه 52 درصد از زمين هاي کشاورزي و بيش از 12 ميليون هکتار، پيش بيني مي شود تقاضاها براي منابع بسيار مهم توليد غذا، سوخت، فيبر و آب افزايش يابد.
هنگامي که زمين ديگر توليد کننده نباشد، جنگل ها از بين مي رود، هنگامي که زمين هاي کشاورزي تخريب مي شوند، توليد کنندگان به سمت زمين هاي بکر مي روند که اغلب عواقبي مضر مانند از دست دادن پوشش جنگلي و توليد گازهاي گلخانه اي اضافي (GHG) دارد.
ترميم و بازگرداندن زمين هاي تخريب شده به شکل اول، براي آب و هوا بسيار مهم است چرا که زمين منبع طبيعي بنيادي و مايه معيشت و غذاي ميلياردها نفر مردم جهان است، خاک و زمين نقشي کليدي در توجه به نابرابري اقتصادي، حفظ تنوع زيستي و مبارزه با تغييرات آب و هوايي جهاني دارند.
با استفاده از شيوه هاي ابتکاري کشاورزي، زمين را مي توان به دارايي با ارزش تبديل کرد و جوامع محلي را در بخش مالي هماهنگ با توسعه اجتماعي و حفاظت از محيط زيست بهره مند ساخت.
از مزاياي ديگربراي ترميم زمين هاي تخريب شده، فراتر از توليد، ايجاد درآمد براي استفاده پايدار زمين و حفاظت از اکوسيستم هاي حياتي است، اين مسئله کاهش انتشار گازها بر اثر مديريت نادرست زمين و بهبود مواد غذايي، انرژي و امنيت آب را نويد مي دهد.
نزديک به يک چهارم از انتشار گازهاي گلخانه اي جهاني به دليل کشاورزي، جنگلداري و ديگر استفاده ها از زمين بکر ايجاد شده است.
نماينده مجلس در نشست نمايندگان مجالس کشورها در نشست هاي مبارزه با بيابان زايي گفت: روشن است که بايد به فرسايش زمين به عنوان يک مساله جدي و فوري توجه شود، سازمان ملل متحد اهميت اين موضوع براي اهداف توسعه پايدار را (SDGs) ، به رسميت مي شناسد، فقط يک رويکرد مديريتي با چشم انداز پايدار مي تواند عدم تأثير تخريب زمين (LDN) را تاييد و وضعيت منابع زمين را حفظ و هر جا را که ممکن است بهبود بخشد، با اين حال، امنيت مالي براي حمايت از اين برنامه در مقياس گسترده، يک مشکل عمده است. مکانيسم جهاني (GM) کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با بيابان زايي (UNCCD) و براي پاسخ به اين چالش، صندوق LDN يا صندوق ترميم زمين هاي تخريب شده خواهد بود.
رويکرد متوازن بين همه بخش هاي استفاده از زمين از جمله کشاورزي پايدار، مديريت دام پايدار، جنگل زراعي، جنگلداري پايدار، انرژي تجديد پذير، توسعه زيرساخت ها، گردشگري کشورهاي عضو اکو و موارد ديگر بايد مورد توجه صندوق باشد. و ملاحظات سودمند کليدي براي سرمايه گذاران خصوصي در حد متوسط بازده بازار هدف قرار گيرد، مهمتر اينکه تبديل دارايي هاي نهفته زمين به دارايي هاي مولد، توانمند سازي زمين داران و زمين کاران براي ايجاد يا گسترش مدل کسب و کار سود آور و پايدار بر روي زميني باشد که قبلا تخريب يا رها شده و عملکرد ضعيفي دارد، بايدهدف اصلي باشد.
مهندس نوري در ادامه با اشاره به اينکه اهميت موضوع در جمهوري اسلامي ايران به حدي است که مقام عالي رهبري آن در سال گذشته يک جلسه مهمي با احضار همه مسولين ذيربط با زمين و منابع طبيعي و محيط زيست تشکيل دادند و به اين مسائل و چالشها پرداخت فرمودند، گفت: هر حال ما بر همه پيشنهادات خودمان از جمله لزوم تقويت همکاريهاي منطقه اي بين کشورهاي همسايه با شرايط وچالشهاي اقليمي مشابه، تأکيد بر افزايش مشارکت مردم وNGO ها، ايجاد صندوق سرمايه گذاري براي مقابله با بيابان زائي وترميم زمينهاي تخريب شده. اصرار داريم و اميدواريم در تدوين بيانيه پاياني مورد توجه قرار بگيرند.
درپايان نشست روز اول ، نماينده کشورمان بعنوان نماينده قاره آسيا در کميته تدوين بيانه پاياني انتخاب شد و در اولين جلسه کميته مذکور کليه پيشنهادات جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد.
همايش مبارزه با بيابان زايي سازمان ملل با حضور نمايندگاني از ايران و اکثر کشورهاي عضو سازمان ملل و شرکت بيش از 8500 تن از مقامات بلندپايه دولتي، نمايندگان مجلس، کارشناسان، دست اندرکاران محيط زيست و سازمانهاي غيردولتي فعال در زمينه محيط زيست در آنکارا برگزار شد.
جمهوري اسلامي ايران را در اين نشست ها خداکرم جلالي معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور نمايندگي مي کند.
همايش از هفته پيش شروع شده ولي نشست وزيران اين همايش روز گذشته سه شنبه با شرکت رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري ترکيه گشايش يافت. پروفسور ويسل اروغلو وزير جنگلها و امور آب ترکيه ميزبان اين نشست بود.
سازمان ملل متحد با دوازدهمين نشست کنفرانس طرف هاي کنوانسيون مبارزه با بيابان زايي (COP12) مي کوشد مبارزه با بيابان زايي و فرسايش خاک را در دستور کار جهاني قرار دهد.

ارسال مطلب: 1394/07/29

ارسال مطلب به دوستان

برای ارسال متن کامل داز طریق ایمیل به دوستان خود اینجا کلیک نمائید.

دریافت نسخه چاپی

برای دریافت نسخه چاپی(Printable) متن کامل اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده تنظیمات مناسب نسخه چاپی اینجا کلیک نمائید.

کلمات کلیدی

کنفرانس مبارزه با بيابان زايي ، Cop12 ، مهندس نوري

بازگشت به ابتدای صفحه | بازگشت به صفحه نخست

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ است.